Syarat Penggunaan

Laman web ini (juga dikenali sebagai “www.celllora.com”, “Syarikat”, “Kami”, “Kami”, “Cellora MediSpa”) dan perkhidmatan berkaitannya disediakan kepada anda berdasarkan Syarat Penggunaan & Perkhidmatan berikut dan sebarang peraturan lain yang disiarkan di Tapak kami & sebarang komunikasi bertulis dalam bentuk e-mel, baucar, dsb (secara kolektif dikenali sebagai “TOS”). Sila baca TOS dengan teliti sebelum membuat sebarang pesanan di laman web ini. Kami mengesyorkan agar anda menyimpan salinan TOS untuk rujukan masa hadapan.
 

Khususnya, kami ingin menarik perhatian anda kepada dasar kami yang berkaitan dengan syarat pembelian dalam TOS dan Dasar Privasi kami. Jika anda berumur di bawah 16 tahun, anda mesti memberitahu ibu bapa atau penjaga anda tentang Polisi Privasi www.celllora.com sebelum anda mendaftar untuk menggunakan Laman ini atau mana-mana perkhidmatan Laman ini. Kami, walau bagaimanapun, berhak untuk hanya menerima tempahan & penebusan item daripada mereka yang berumur lebih 18 tahun.
 
Kami boleh mengubah suai TOS dari semasa ke semasa tanpa notis awal. Sila baca TOS dan semak semula dengan kerap. Jika anda tidak bersetuju dengan sebarang perubahan pada TOS, maka anda mesti segera berhenti menggunakan Laman ini. Sebarang perubahan yang dibuat selepas anda membuat pesanan tidak akan menjejaskan pesanan itu walau bagaimanapun, melainkan kami dikehendaki membuat perubahan mengikut undang-undang.

LESEN
Melainkan dinyatakan sebaliknya, Celllora dan/atau pemberi lesennya memiliki hak harta intelek untuk semua bahan di Celllora. Semua hak harta intelek adalah terpelihara. Anda boleh melihat dan/atau mencetak halaman daripada www.celllora.com untuk kegunaan peribadi anda tertakluk kepada sekatan yang ditetapkan dalam terma dan syarat ini.

Kamu mesti BUKAN :

 1. Terbitkan semula bahan daripada www.celllora.com
 2. Jual, sewa atau sub-lesen bahan daripada www.celllora.com
 3. Menghasilkan semula, menduplikasi atau menyalin bahan daripada www.celllora.com
 4. Agihkan semula kandungan daripada Celllora (melainkan kandungan dibuat khusus untuk pengedaran semula).
 5. Hiperpautan ke Kandungan kami.

Organisasi berikut boleh memaut ke tapak web kami tanpa kelulusan bertulis terlebih dahulu:
 1. Agensi-agensi kerajaan;
 2. Enjin carian;
 3. Pertubuhan berita;
 4. Pengedar direktori dalam talian apabila mereka menyenaraikan kami dalam direktori boleh memaut ke tapak web kami dengan cara yang sama seperti mereka memaut ke tapak web perniagaan tersenarai lain; dan
 5. Perniagaan Bertauliah Seluruh Sistem kecuali meminta organisasi bukan untung, pusat beli-belah amal dan kumpulan pengumpulan dana amal yang mungkin tidak memaut ke tapak web kami.

Organisasi ini mungkin memaut ke halaman utama kami, ke penerbitan atau ke maklumat tapak web lain selagi pautan:
 1. Tidak dalam apa-apa cara mengelirukan;
 2. Tidak membayangkan penajaan, pengendorsan atau kelulusan pihak yang menghubungkan dan produk atau perkhidmatannya secara palsu; dan
 3. Sesuai dalam konteks tapak pihak yang memautkan.

Kami mungkin mempertimbangkan dan meluluskan mengikut budi bicara kami permintaan pautan lain daripada jenis organisasi berikut:
 1. Sumber maklumat pengguna dan/atau perniagaan yang terkenal seperti Dewan Perniagaan, Persatuan Automobil Amerika, AARP dan Kesatuan Pengguna;
 2. Tapak komuniti Dot.com;
 3. Persatuan atau kumpulan lain yang mewakili badan amal, termasuk tapak pemberian amal, pengedar direktori dalam talian; portal internet; firma perakaunan, undang-undang dan perunding yang pelanggan utamanya adalah perniagaan; dan institusi pendidikan dan persatuan perdagangan.

Kami akan meluluskan permintaan pautan daripada organisasi ini jika kami menentukan bahawa:
 1. Pautan itu tidak akan menggambarkan kami atau perniagaan terakreditasi kami (contohnya, persatuan perdagangan atau organisasi lain yang mewakili jenis perniagaan yang sememangnya disyaki, seperti peluang bekerja di rumah, tidak dibenarkan untuk dipautkan);
 2. Organisasi tidak mempunyai rekod yang tidak memuaskan dengan kami;
 3. Manfaat kepada kami daripada keterlihatan yang dikaitkan dengan hiperpautan melebihi ketiadaan ; dan
 4. Apabila pautan adalah dalam konteks maklumat sumber umum atau sebaliknya konsisten dengan kandungan editorial dalam surat berita atau produk serupa yang memajukan misi organisasi.

Organisasi ini mungkin memaut ke halaman utama kami, ke penerbitan atau ke maklumat tapak web lain selagi pautan:
 1. Tidak dalam apa-apa cara mengelirukan;
 2. Tidak membayangkan penajaan, pengendorsan atau kelulusan pihak yang menghubungkan dan produk atau perkhidmatannya secara palsu; dan
 3. Sesuai dalam konteks tapak pihak yang memautkan.

Jika anda adalah antara organisasi yang disenaraikan dalam perenggan 2 di atas dan berminat untuk memaut ke laman web kami, anda mesti memaklumkan kami dengan menghantar e-mel ke info@celllora.com. Sila sertakan nama anda, nama organisasi anda, maklumat hubungan (seperti nombor telefon dan/atau alamat e-mel) serta URL tapak anda, senarai mana-mana URL yang anda ingin pautkan ke tapak web kami, dan senarai URL di tapak kami yang anda ingin pautkan. Biarkan 2-3 minggu untuk maklum balas.

Organisasi yang diluluskan boleh membuat hyperlink ke tapak web kami seperti berikut:
 1. Dengan menggunakan nama korporat kami; atau
 2. Dengan menggunakan pencari sumber seragam (alamat Web) yang dipautkan kepada; atau
 3. Dengan menggunakan mana-mana perihalan lain laman web kami atau bahan yang dipautkan dengan yang masuk akal dalam konteks dan format kandungan di tapak pihak yang memautkan.

Tiada penggunaan logo Celllora atau karya seni lain akan dibenarkan untuk memautkan tanpa perjanjian lesen tanda dagangan.

IFRAME
Tanpa kelulusan terlebih dahulu dan kebenaran bertulis yang nyata, anda tidak boleh membuat bingkai di sekeliling halaman Web kami atau menggunakan teknik lain yang mengubah dalam apa jua cara persembahan visual atau penampilan laman web kami.

RIZAB HAK
Kami berhak pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara mutlaknya untuk meminta anda mengalih keluar semua pautan atau mana-mana pautan tertentu ke Laman Web kami. Anda bersetuju untuk segera mengalih keluar semua pautan ke Laman Web kami atas permintaan sedemikian. Kami juga berhak untuk meminda terma dan syarat ini serta dasar pemautannya pada bila-bila masa. Dengan terus memaut ke tapak web kami, anda bersetuju untuk terikat dan mematuhi terma dan syarat pautan ini.
 
Pembuangan pautan dari tapak web kami:
 
Jika anda mendapati sebarang pautan di Laman Web kami atau mana-mana laman web yang dipautkan tidak menyenangkan atas sebarang sebab, anda boleh menghubungi kami mengenai perkara ini. Kami akan mempertimbangkan permintaan untuk mengalih keluar pautan tetapi tidak akan mempunyai kewajipan untuk berbuat demikian atau membalas terus kepada anda.

Walaupun kami berusaha untuk memastikan bahawa maklumat di laman web ini adalah betul, kami tidak menjamin kesempurnaan atau ketepatannya; kami juga tidak komited untuk memastikan tapak web kekal tersedia atau bahan di tapak web sentiasa dikemas kini.

KANDUNGAN LIABILITI
Kami tidak akan bertanggungjawab atau liabiliti untuk sebarang kandungan yang muncul di laman web anda. Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan mempertahankan kami terhadap semua tuntutan yang timbul daripada atau berdasarkan Laman Web anda. Tiada pautan boleh muncul pada mana-mana halaman di tapak Web anda atau dalam mana-mana konteks yang mengandungi kandungan atau bahan yang boleh ditafsirkan sebagai fitnah, lucah atau jenayah, atau yang melanggar, sebaliknya melanggar, atau menyokong pelanggaran atau pelanggaran lain, mana-mana hak pihak ketiga.

PENAFIAN
Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, kami mengecualikan semua representasi, waranti dan syarat yang berkaitan dengan tapak web kami dan penggunaan laman web ini (termasuk, tanpa had, sebarang waranti yang tersirat oleh undang-undang berkenaan dengan kualiti yang memuaskan, kesesuaian untuk tujuan dan/atau penggunaan penjagaan dan kemahiran yang munasabah). Tiada apa-apa dalam penafian ini akan:
 1. Hadkan atau tidak termasuk liabiliti kami atau anda untuk kematian atau kecederaan peribadi akibat daripada kecuaian;
 2. Hadkan atau tidak termasuk liabiliti kami atau anda untuk penipuan atau salah nyata penipuan;
 3. Hadkan mana-mana liabiliti kami atau anda dalam apa jua cara yang tidak dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai; atau
 4. Kecualikan mana-mana liabiliti kami atau anda yang mungkin tidak dikecualikan di bawah undang-undang yang terpakai.

Had dan pengecualian liabiliti yang dinyatakan dalam Bahagian ini dan di tempat lain dalam penafian ini:
 1. Tertakluk kepada perenggan sebelumnya; dan (b) mentadbir semua liabiliti yang timbul di bawah penafian atau
 2. Berhubung dengan perkara penafian ini, termasuk liabiliti yang timbul dalam kontrak, dalam tort (termasuk kecuaian) dan untuk pelanggaran kewajipan berkanun.

Setakat laman web dan maklumat serta perkhidmatan di laman web disediakan secara percuma, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan dalam apa jua bentuk.


PENDAFTARAN

Untuk menggunakan beberapa perkhidmatan atau ciri yang disediakan untuk anda di Tapak ini, anda mungkin perlu mendaftar. Apabila anda mendaftar, anda dikehendaki memberikan maklumat tentang diri anda yang benar, tepat, terkini dan lengkap dalam semua aspek. Sekiranya mana-mana maklumat pendaftaran anda berubah, sila buat perubahan yang diperlukan atau maklumkan kami dengan segera di alamat e-mel berikut info@celllora.com. Anda juga mungkin mahu melihat Dasar Privasi kami. Kami mungkin menukar keperluan pendaftaran dari semasa ke semasa.

KELAYAKAN MEMBELI
Untuk membuat pembelian melalui Laman, anda akan diminta untuk mendaftar dan memberikan butiran peribadi anda. Khususnya, Pelanggan mesti memberikan nama sebenar, nombor telefon, alamat e-mel dan maklumat lain yang diminta seperti yang ditunjukkan. Selaras dengan Akta JPDP 2010, syarikat boleh merekodkan nombor NRIC sebagai pengecam unik untuk pendaftaran tujuan pelanggan baharu. Tambahan pula, apabila memesan item, anda akan dikehendaki memberikan butiran pembayaran dan anda menyatakan serta menjamin bahawa butiran pembayaran yang anda berikan semasa membuat pesanan adalah sah dan betul dan anda mengesahkan bahawa anda adalah orang yang dirujuk dalam maklumat Pengebilan yang diberikan.

Tapak ini hanya tersedia untuk individu dan orang lain yang memenuhi syarat kelayakan www.celllora.com, yang telah dikeluarkan kad kredit yang sah oleh bank yang boleh diterima oleh www.celllora.com, yang permohonannya boleh diterima oleh www.celllora.com , dan yang telah membenarkan www.celllora.com, untuk memproses caj atau caj pada kad kredit mereka dalam jumlah jumlah harga pembelian untuk item yang mereka beli. www.celllora.com, berhak untuk menyekat beberapa kuantiti item yang dibeli oleh mana-mana pelanggan.

Dengan membuat tawaran untuk membeli sebarang rawatan, baucar atau produk (secara kolektif dikenali sebagai "Item"), anda dengan nyata memberi kuasa kepada kami untuk melakukan semakan kredit dan, di mana www.celllora.com, merasakan perlu, untuk menghantar atau mendapatkan maklumat (termasuk sebarang maklumat terkini) tentang anda kepada atau daripada pihak ketiga dari semasa ke semasa, termasuk tetapi tidak terhad kepada nombor kad kredit atau laporan kredit anda (termasuk laporan kredit untuk pasangan anda jika anda tinggal dalam bidang kuasa harta komuniti), untuk mengesahkan identiti anda, untuk mengesahkan kad kredit anda, untuk mendapatkan kebenaran kad kredit awal dan untuk membenarkan transaksi pembelian individu. Sila rujuk Dasar Privasi kami untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cara kami menggunakan data anda.

HARGA
Harga yang ditunjukkan di Tapak adalah dalam Ringgit Malaysia secara lalai dan termasuk sebarang caj cukai tempatan Malaysia yang berkaitan pada kadar yang berkenaan.

Semua harga dan tawaran kekal sah seperti yang diiklankan dari semasa ke semasa. Syarikat berhak untuk menukar harga barangan pada bila-bila masa tanpa notis awal. Walau bagaimanapun, harga Ringgit Malaysia bagi item yang dipaparkan pada Tapak pada masa pesanan diterima akan diterima, kecuali dalam kes ralat paten.

Harga item yang dipaparkan dalam mata wang utama alternatif (jika ada) adalah indikatif sahaja, menggunakan kadar pertukaran mata wang sedia ada. Selepas penghantaran pesanan anda, harga yang dicaj pada kad kredit anda (atau pilihan pembayaran pilihan) akan berdasarkan harga Ringgit Malaysia yang ditunjukkan di laman web.

Jika anda adalah pelanggan yang kad kreditnya tidak dalam denominasi Ringgit Malaysia, harga akhir yang anda akan bayar akan dikira mengikut kadar pertukaran yang berkenaan pada hari syarikat kad kredit anda memproses transaksi tersebut. www.celllora.com tidak bertanggungjawab terhadap sebarang percanggahan yang mungkin berlaku akibat penukaran kadar pertukaran.

PENERIMAAN & PENYELESAIAN PESANAN ANDA
Apabila pesanan anda telah dibuat, dan pembayaran anda telah berjaya diproses, anda akan menerima e-mel yang mengakui penyempurnaan pembelian. E-mel pengesahan akan mengandungi butiran pesanan anda dengan e-baucar dilampirkan. Jika anda telah memilih untuk menghantar sebagai pilihan Baucar e-Hadiah, anda hanya akan menerima e-mel pengakuan, dan penerima anda akan menerima Baucar e-Hadiah. Ini menandakan penyempurnaan kontrak antara anda dan www.celllora.com. Kontrak jualan dibuat di Malaysia dan bahasa kontrak adalah bahasa Inggeris.

Kami berhak untuk tidak menerima pesanan anda sekiranya, sebagai contoh, kami tidak dapat menerima bayaran, sekatan penghantaran dikenakan ke atas item tertentu, item yang dipesan tidak tersedia atau tidak memenuhi piawaian kawalan kualiti kami dan ditarik balik , atau anda tidak memenuhi kriteria kelayakan yang ditetapkan dalam TOS.

Kami juga mungkin menolak untuk memproses dan oleh itu menerima transaksi atas apa-apa sebab atau menolak perkhidmatan kepada sesiapa sahaja pada bila-bila masa mengikut budi bicara kami sendiri. Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga kerana kami menarik balik mana-mana item daripada Laman ini sama ada item itu telah dijual atau tidak; mengalih keluar, menyaring atau menyunting sebarang bahan atau kandungan di Laman ini; enggan memproses transaksi atau menangguhkan atau menggantung sebarang transaksi selepas pemprosesan telah dimulakan.

PEMBAYARAN
Pembayaran boleh dibuat melalui Visa, MasterCard, kad debit dan sebarang kaedah lain yang mungkin dinyatakan dengan jelas di laman web kami dari semasa ke semasa. Anda mengesahkan bahawa kad kredit/kad debit yang digunakan adalah milik anda atau anda telah diberi kebenaran secara khusus oleh pemilik untuk menggunakannya. Kami akan mengambil langkah yang munasabah untuk memastikan tapak kami selamat. Semua transaksi perbankan dalam talian di tapak ini diproses menggunakan PayPal, iaitu gerbang pembayaran dalam talian selamat yang menyulitkan butiran anda dalam persekitaran hos yang selamat.

Di samping itu, kami akan mengambil langkah yang munasabah, untuk memastikan butiran pesanan dan pembayaran anda selamat, tetapi sekiranya tiada kecuaian di pihak kami, kami tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk sebarang kerugian yang mungkin anda alami jika pihak ketiga mendapatkan akses tanpa kebenaran ke mana-mana tarikh. anda berikan semasa mengakses atau memesan dari tapak kami.


Sila hubungi info@celllora.com jika anda mempunyai sebarang soalan atau menghadapi masalah semasa membuat pembayaran.

BAUCAR

Semua e-baucar yang dibeli mungkin mempunyai tempoh sah yang berbeza yang akan dinyatakan pada halaman promosi individu. Tarikh kesahan sebenar akan dipaparkan pada e-baucar. Setelah melepasi tarikh luput, e-baucar dianggap terbatal dan tiada bayaran balik atau lanjutan akan diberikan.

E-baucar hanya boleh ditebus untuk item yang disenaraikan pada baucar dan tidak boleh ditukar sepenuhnya atau sebahagiannya dengan item lain.

Semua baucar yang dibeli adalah tertakluk kepada terma dan syarat khusus item/promosi seperti yang disenaraikan pada e-baucar dan/atau di halaman promosi serta Syarat Penggunaan laman web ini. Adalah menjadi tanggungjawab pembeli untuk menyemak terma & syarat sebelum membeli. Dengan membuat pembelian, adalah dianggap bahawa pembeli telah bersetuju dan menerima terma & syarat yang dinyatakan.

Baucar yang diberikan kepada anda tidak boleh dipindah milik. Tambahan pula, ia tidak boleh digunakan bersama dengan mana-mana kod baucar atau tawaran lain dan mesti ditebus sebelum tarikh diterbitkan, jika disediakan.

PENEBUSAN & KOLEKSI
Semua item yang terdapat di www.celllora.com adalah dalam bentuk baucar elektronik dan akan dihantar ke alamat e-mel berdaftar anda atau penerima anda.

Untuk item perkhidmatan, penerima baucar dikehendaki:
 • Buat tempahan awal di cawangan Celllora MediSpa yang dikehendaki (kecuali dinyatakan sebaliknya). Sila nyatakan bahawa anda akan menggunakan e-baucar yang dibeli daripada laman web kami.
 • Untuk tujuan pengesahan, sila tunjukkan versi digital/boleh cetak e-Baucar kepada Pegawai Perkhidmatan Pelanggan kami semasa ketibaan.

Untuk item produk,
 • Anda boleh mengambil item anda di kedai pilihan anda (kecuali dinyatakan sebaliknya). Sila hubungi talian hotline outlet untuk menunjukkan masa pengumpulan pilihan anda. Sila berikan masa 2 hari bekerja dari masa panggilan anda untuk diproses.
 • Untuk tujuan pengesahan, sila tunjukkan versi digital/boleh cetak e-baucar kepada Pegawai Khidmat Pelanggan kami untuk mengambil barang anda.
 
Kami berhak untuk menolak pemberian perkhidmatan atau menahan sebarang item produk atau mengenakan bayaran penuh/harga runcit perkhidmatan yang diberikan atau produk yang digunakan sekiranya baucar tidak dikemukakan atau baucar itu dianggap tidak sah atas apa-apa sebab dan tiada pampasan/bayaran balik akan disediakan untuk kes sebegini.
 

Promosi Istimewa Pelanggan Kali Pertama hanya sah untuk Warganegara Malaysia. Promosi ini tidak boleh dipindah milik. Hanya orang berdaftar yang namanya tertera pada baucar layak untuk ditebus. NRIC yang sah diperlukan untuk pengesahan sebelum rawatan akan diberikan.
 
Untuk mana-mana item lain, kami akan membenarkan penebusan item kepada orang yang menunjukkan e-baucar yang sah. Syarikat tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang 'dicuri' atau 'penyalahgunaan' baucar oleh mana-mana orang lain.

TERMA PEMBAYARAN
 Rawatan Tunggal (Harga Biasa atau Promosi)
Bayaran penuh untuk perkhidmatan yang boleh dilakukan pada hari yang sama. Untuk rawatan yang memerlukan penyediaan bahan-bahan rawatan akan memerlukan sekurang-kurangnya 3 hari lebih awal.
 
 Pakej (Harga Biasa)
Deposit sebanyak 25% daripada jumlah harga pakej dan jumlah baki perlu dibuat dalam tempoh 3 bulan sebelum tempahan temujanji dan memulakan rawatan pertama.
 
 Pakej (Harga Promosi)
Deposit mestilah sekurang-kurangnya 50% daripada jumlah harga dan jumlah baki hendaklah dibuat dalam tempoh 2 bulan sebelum tempahan temujanji dan memulakan rawatan pertama.
 
BAYARAN BALIK PERKHIDMATAN
 Bayaran Balik Untuk Deposit
Semua deposit pada pakej tidak boleh dikembalikan dan tidak boleh dipindah milik kepada individu lain. Pelanggan boleh menukar jumlah pembayaran yang dibuat untuk produk runcit pada harga biasa. Walau bagaimanapun, terpulang kepada budi bicara Celllora MediSpa untuk membenarkan penukaran amaun yang dibayar kepada amaun pakej, perkhidmatan atau rawatan lain yang tidak melebihi jumlah yang dibayar.
 
 Perkhidmatan yang Diberikan Sepenuhnya
Dalam apa jua keadaan, bayaran balik tidak akan dikeluarkan untuk perkhidmatan yang diberikan. Ini termasuk; selesai rawatan dan mengikut jadual dan bukti penambahbaikan selepas rawatan.

Jika tiada penambahbaikan disebabkan oleh punca perubatan asas tidak dimaklumkan, tidak diketahui sebelum dan bila rawatan dijalankan, atau sebab lain yang tidak menyebabkan penambahbaikan, tiada bayaran balik akan diberikan melainkan ditentukan sebaliknya oleh Pengurusan.
 
 Perkhidmatan Tidak Digunakan
Bayaran balik akan dikeluarkan untuk baki pakej yang dibayar, tetapi tidak digunakan, dengan maksimum 30% daripada baki harga pakej. Pelanggan, bagaimanapun, boleh menukar jumlah baki untuk produk runcit pada harga biasa.

Jumlah pakej yang tidak digunakan boleh ditukar kepada pakej lain yang sama atau lebih rendah nilainya, atau produk runcit pada harga biasa dalam masa 7 hari selepas pembelian.
 
PEMBATALAN
 1. Sila berikan kami notis pembatalan 24 jam untuk janji temu anda.
 2. Penjadualan semula janji temu adalah tertakluk pada ketersediaan. Pembatalan atau penjadualan semula memerlukan notis 24 jam untuk sebarang janji temu atau perkhidmatan tunggal.
 3. Penjadualan semula janji temu yang melibatkan penyediaan ramuan rawatan diperlukan sekurang-kurangnya 3 hari lebih awal. Pembatalan atau penjadualan semula kurang daripada 3 hari akan tertakluk kepada amaun prorata 50% setiap rawatan (tidak termasuk sebarang rawatan promosi percuma).
 4. Membatalkan berbilang perkhidmatan, atau pakej, atau pesta lebih daripada 2 memerlukan notis minimum 48 jam. Sebarang pembatalan yang kurang daripada masa yang diperlukan mungkin dikenakan yuran pembatalan sebanyak 50%.

 HAK HARTA INTELEK
Penggunaan Laman Web dan kandungannya oleh anda tidak memberikan hak kepada anda berhubung dengan sebarang hak cipta, reka bentuk, tanda dagangan dan sebarang hak harta intelek dan material lain yang berkaitan dengan Kandungan (seperti yang diterangkan dalam bahagian Kandungan di bawah), termasuk www.celllora.com . Perisian dan semua HTML dan kod lain yang terkandung dalam laman web ini.

Semua Kandungan tersebut, termasuk tanda dagangan pihak ketiga, reka bentuk dan hak harta intelek berkaitan yang disebut atau dipaparkan di Laman Web ini dilindungi oleh harta intelek negara dan undang-undang lain serta peruntukan perjanjian antarabangsa.

Anda dibenarkan untuk menggunakan Kandungan hanya seperti yang dibenarkan secara nyata oleh www.celllora.com dan/atau pemberi lesen pihak ketiganya. Sebarang pengeluaran semula atau pengedaran semula kandungan yang disenaraikan di atas adalah dilarang dan boleh mengakibatkan hukuman sivil dan jenayah. Tanpa mengehadkan perkara di atas, penyalinan dan penggunaan bahan yang disenaraikan di atas kepada mana-mana pelayan lain, lokasi atau sokongan untuk penerbitan, pengeluaran semula atau pengedaran adalah dilarang secara nyata. Walau bagaimanapun, anda dibenarkan membuat satu salinan untuk tujuan melihat Kandungan untuk kegunaan peribadi anda sendiri.

KANDUNGAN LAMAN WEB
Sebagai tambahan kepada hak harta Intelek yang dinyatakan di atas, "Kandungan" ditakrifkan sebagai sebarang grafik, gambar, termasuk semua hak imej, bunyi, muzik, video, audio atau teks di tapak web ini. www.celllora.com cuba memastikan bahawa maklumat di laman web ini adalah tepat dan lengkap www.celllora.com tidak menjanjikan bahawa kandungan www.celllora.com adalah tepat dan/atau bebas ralat.

www.celllora.com tidak menjanjikan bahawa aspek fungsi laman web atau www.celllora.com. Kandungan atau pelayan yang menyediakannya adalah bebas daripada virus atau komponen berbahaya yang lain. Kami sentiasa mengesyorkan agar semua pengguna Internet memastikan mereka telah memasang perisian pemeriksaan virus terkini. Kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan laman web ini oleh anda.


TIADA KEGUNAAN KOMERSIL
Laman web ini adalah untuk kegunaan peribadi anda, bukan komersial sahaja. Anda tidak boleh mengubah suai, menyalin, mengedar, menghantar, memaparkan, melaksanakan, mengeluarkan semula, menerbitkan, melesenkan, mengeksploitasi secara komersil, mencipta karya terbitan daripada, memindahkan, atau menjual mana-mana Kandungan, perisian, produk atau perkhidmatan yang terkandung dalam laman web ini. Anda tidak boleh menggunakan tapak web ini, atau mana-mana Kandungannya, untuk meneruskan sebarang tujuan komersial, termasuk sebarang aktiviti penjanaan hasil pengiklanan atau pengiklanan di tapak web anda sendiri.

AKTIVITI ANDA
Anda bersetuju bahawa anda akan bertanggungjawab secara peribadi untuk penggunaan laman web ini dan untuk semua komunikasi dan aktiviti anda di dan menurut laman web ini. Jika kami menentukan bahawa anda sedang atau telah terlibat dalam aktiviti yang dilarang, tidak menghormati pengguna lain, atau sebaliknya melanggar TOS, kami mungkin menafikan akses anda ke tapak web ini secara sementara atau kekal.

LAMAN WEB PIHAK KETIGA
Kami mungkin memasukkan hiperpautan pada tapak web ini ke laman web atau sumber lain yang dikendalikan oleh pihak selain www.celllora.com, termasuk pengiklan. www.celllora.com belum menyemak semua tapak web yang dipautkan ke tapak webnya dan tidak bertanggungjawab ke atas kandungan atau ketepatan mana-mana halaman luar tapak dan kami juga tidak bertanggungjawab ke atas ketersediaan laman web atau sumber luaran tersebut, dan tidak mengendors dan tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk amalan privasi atau kandungan laman web tersebut, termasuk (tanpa had) sebarang pengiklanan, produk atau bahan atau perkhidmatan lain pada atau tersedia daripada laman web atau sumber tersebut, mahupun untuk sebarang kerosakan, kerugian atau kesalahan yang disebabkan atau didakwa disebabkan oleh, atau berkaitan dengan, penggunaan atau pergantungan pada mana-mana kandungan, barangan atau perkhidmatan sedemikian yang tersedia di laman web atau sumber luaran tersebut.

HAD KE ATAS LIABILITI KAMI
Kami tidak bertanggungjawab ke atas kerugian yang bukan disebabkan oleh pelanggaran atau kecuaian kami atau kerugian tidak langsung yang tidak dapat diramalkan secara munasabah oleh anda dan kami (contohnya, kehilangan keuntungan atau kehilangan peluang).

Kami juga tidak bertanggungjawab atas kegagalan untuk memenuhi mana-mana kewajipan kami di bawah TOS di mana kegagalan tersebut adalah disebabkan oleh peristiwa yang di luar kawalan munasabah kami.


PAMPASAN
Atas permintaan kami, anda bersetuju untuk memberi pampasan kepada kami sepenuhnya, mempertahankan kami dan memastikan www.celllora.com tidak berbahaya serta-merta atas permintaan, pegawai, pengarah, ejen, ahli gabungan, pemberi lesen dan pembekalnya, daripada dan terhadap semua liabiliti, tuntutan, perbelanjaan, ganti rugi. dan kerugian, termasuk yuran guaman, yang timbul daripada sebarang pelanggaran TOS oleh anda termasuk penggunaan oleh mana-mana orang lain yang mengakses Laman ini menggunakan akaun Internet anda yang disebabkan oleh tindakan atau ketiadaan tindakan anda.

HUBUNGAN KITA
Anda mengakui dan bersetuju bahawa tiada usaha sama, perkongsian, pekerjaan atau hubungan agensi wujud antara anda dan www.celllora.com akibat TOS atau penggunaan laman web ini oleh anda. Anda bersetuju bahawa anda tidak boleh dan tidak akan menganggap diri anda sebagai wakil, ejen atau pekerja www.celllora.com, dan kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang representasi, tindakan atau peninggalan di pihak anda.

TIADA PENGECUALIAN
Jika anda melanggar TOS dan kami tidak mengambil tindakan terhadap anda, kami masih berhak menggunakan hak dan remedi kami dalam sebarang situasi lain di mana anda melanggar TOS.

UNDANG-UNDANG YANG MENGAWAL
TOS bersama-sama dengan semua dasar dan prosedur kami akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia yang berkaitan dan mahkamah Malaysia yang berkaitan akan mempunyai bidang kuasa eksklusif.

JABATAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI 2010 (“JPDP”)
www.celllora.com, Celllora MediSpa berhasrat untuk mematuhi keperluan Jabatan Perlindungan Data Pribadi (“JPDP) dan menghormati pilihan anda berkenaan dengan data peribadi anda.

Tujuan utama data peribadi anda dikumpul, digunakan atau didedahkan oleh Celllora MediSpa, syarikat berkaitannya dan pembekal perkhidmatan kami di Malaysia termasuk menyediakan anda dengan produk dan perkhidmatan kami, menguruskan pembelian dan profil data anda, memproses pembayaran, menangani soalan dan maklum balas , menambah baik produk dan perkhidmatan kami, serta jika dibenarkan di bawah undang-undang, menghantar kepada anda tawaran pemasaran dan promosi untuk produk dan perkhidmatan, dan kandungan dan pengiklanan yang diperibadikan berdasarkan pilihan atau demografi anda.

Selain itu, jika anda telah mendaftarkan nombor telefon anda dengan pendaftaran Do Not Call (DNC) nasional, kami tidak akan menghantar mesej promosi dan pemasaran kepada anda melalui nombor telefon anda. Walau bagaimanapun, kami berhak untuk menghubungi anda melalui nombor telefon yang didaftarkan dengan kami dengan perkara berkaitan tempahan, pembelian dan/atau butiran akaun.

Untuk maklumat lanjut mengenai JPDP 2010, sila layari laman web di http://www.pdp.gov.my/index.php/my/akta-709/akta-perlindungan-data-peribadi-2010